02866838558

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Quý I/2022, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận tăng nhẹ do áp lực chi phí tăng cao

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán AAA – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
Nhựa An Phát Xanh (AAA): Quý I/2022, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận tăng nhẹ do áp lực chi phí tăng cao

Theo đó, trong quý I/2022, AAA ghi nhận doanh thu đạt 4.027,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,49 tỷ đồng, lần lượt tăng 76,4% và 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận ròng giảm mạnh từ 3,9% về chỉ còn 2,4%.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Quý I/2022, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận tăng nhẹ do áp lực chi phí tăng cao ảnh 1
Cơ cấu doanh thu và giá vốn của AAA trong quý I/2022.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 64,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 154,58 tỷ đồng lên 393,68 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 30,5%, tương ứng giảm 13,91 tỷ đồng về 31,63 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 19,1%, tương ứng tăng thêm 8,15 tỷ đồng lên 50,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 91%, tương ứng tăng thêm 127,94 tỷ đồng lên 268,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng nhẹ chủ yếu do hụt doanh thu tài chính, chi phí tài chính tăng cao và đặc biệt chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng đột biến.

Trong năm 2022, AAA đặt kế hoạch doanh thu 14.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 659 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 122,92 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành được 18,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của AAA tăng 4,7% so với đầu năm lên 10.477,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.348,2 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.056,4 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.011,1 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.042,2 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong quý đầu năm, các khoản phải thu tăng thêm 552,7 tỷ đồng lên 2.348,2 tỷ đồng; tồn kho tăng thêm 44,8 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.042,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 215,7 tỷ đồng lên 3.572,9 tỷ đồng và chiếm 34,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu AAA tăng 450 đồng lên 13.300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhua-an-phat-xanh-aaa-quy-i-2022-doanh-thu-tang-manh-nhung-loi-nhuan-tang-nhe-do-ap-luc-chi-phi-tang-cao-post296336.html