02866838558

WTO hoàn thành rà soát thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA)

Ảnh: Các thành viên WTO kết thúc việc xem xét lại các mốc quan trọng của Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại. 

Sau bốn năm có hiệu lực từ năm 2017, với mục đích đảm bảo lợi ích cho tất cả các thành viên, WTO đã hoàn thành việc rà soát lần đầu tiên việc thực thi hiệp định TFA theo các dấu mốc cam kết.

TFA hướng đến xúc tiến việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa đang vận chuyển, đề ra các biện pháp hợp tác hiệu quả giữa hải quan và các cơ quan liên quan khác về tạo thuận lợi thương mại và các vấn đề tuân thủ hải quan. Theo kết quả rà soát từ báo cáo do các thành viên đệ trình, tỷ lệ cam kết thực hiện TFA hiện nay là 70,5%.

Năm biện pháp có tỷ lệ thực hiện cam kết cao nhất là: kiểm tra trước khi vận chuyển (Điều 10.5); vận chuyển hàng hóa (Điều 9); giam giữ (Điều 5.2); sử dụng môi giới hải quan (Điều 10.6); và tạm thời tiếp nhận hàng hóa (Điều 10.9).

Năm biện pháp có tỷ lệ cam kết thực hiện thấp nhất là: quản lý rủi ro (Điều 7.4); hợp tác cơ quan biên giới (Điều 8); quy trình thử nghiệm (Điều 5.3); người điều hành được ủy quyền (Điều 7.7); và một cửa (Điều 10.4).

Dựa trên các cuộc thảo luận trong quá trình xem xét, Ban Thư ký của WTO liệt kê các khuyến nghị của mình cho các công việc tiếp theo, bao gồm khuyến khích hợp tác nhiều hơn giữa các nhà tài trợ và đối tác để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực, tăng cường giám sát tiến trình thực hiện và đưa ra các báo cáo về các thực tiễn tốt nhất cho các cơ quan chức năng mỗi quốc gia.

Translate »